free bootstrap templates
Mobirise

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

- ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560

Mobirise

รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลดีเด่น ระดับประเทศ

- ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559

Mobirise

รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลดีเด่น ระดับเขต 6 

- ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ดีเด่น ระดับเขต 6 ประมาณจำปี 2555

Mobirise

รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลดีเด่น ระดับเขต 6 

- ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปี 2552