ศูนย์สันติสุขเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือ ชื่นชมการบริการของโรงพยาบาลระยอง
โดยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้โดยง่าย

ภาพลักษณ์