easy web builder
Mobirise

ประวัติศูนย์สันติสุข

          ในปี พ.ศ.2546 คณะกรรมการสันติสุขได้ถูกแต่งตั้งขึ้น แต่การดำเนินการยังร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ตามโรงพยาบาลระยองที่ 220/2551 ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่การบริหารจัดการแยกเป็นคณะกรรมการสันติสุข  ประกอบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพนำร่องในหน่วยบริการ โดยมีระบบงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นด้วย ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าสามารถช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหา ลดข้อคับข้องใจของประชาชนได้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลดีขึ้นด้วย จึงขยายโครงการ โดยมีงบสนับสนุนสำหรับหน่วยบริการใหม่ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลระยองอยู่ในโครงการนี้ด้วย
 
          โรงพยาบาลระยอง ได้มีการรจัดตั้ง " ศูนย์สันติสุข "  เพื่อรับข้อร้องเรียนและสามารถจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          การประกวดตั้งชื่อบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ส่งชื่อเข้าร่วมทั้งหมด 118 ชื่อ ระบบการคัดเลือกดังนี้
รอบแรก โดยคณะกรรมการสันติสุข ให้ได้ 3 อันดับแรก ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชื่อ ดังนี้
1. เรือนสันติสุข        2. บ้านสันติสุข        3. บ้านเปี่ยมสุข        4. เรือนนฤทธิ์
รอบตัดสิน   โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ได้ตัดสินให้เรือนไทยสำนักงานศูนย์สันติสุข ชื่อ " บ้านสันติสุข "  ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด คือ นางนพรัตน์  เชาว์เพ็ชรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

          ทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์สันติสุขภายใต้ชื่อ  " บ้านสันติสุข"  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551